Stigruppa i DNT Asker Turlag

Gutta på broen
Gutta på broen Foto: Terje Olsen

Forslaget som ble sendt inn fra DNT Asker Turlag til nominasjon til DNTs dugnadspris:


1. Stigruppa i DNT Asker Turlag har over 15 år utviklet et nettverk av stier som knyter viktige grøntarealer sammen:
-Nærmiljøstier: Det er etablert 20 rundturer i bolignære områder i Asker Nord. Formålet er at turgåere ikke skal ha lengre avstand enn 250 meter til nærmeste blåmerkede sti. Rundturene har en total lengde på 81km og er beskrevet i et eget hefte utgitt i 2020. Rundturene har blitt veldig populære og gitt mange positive tilbakemeldinger
-Kyststien, som Turlaget har ansvar for går langs store deler av Oslofjorden Vest og knyter ferdsel på land og ferdsel langs kystleden sammen
-Blåmerkede stier i Vestmarka og Kjekstadmarka sikrer gode skogsopplevelser og tilgang til utsiktspunkter og 4 selvbetjente DNT hytter
-Blåmerkede stier sikrer også tverrforbindelser mellom skog og kyst
2. Stigruppa er godt organisert:
-Stigruppa er velfungerende og delvis selvorganisert. Det er en stiansvarlig i Turlagets styre, 6 områdeledere og 57 stiansvarlige som kontrollerer og vedlikeholder sin stirode minst 2 ganger hver barmarkssesong. De stiansvarlige rapporterer til områdelederne om tilstanden og evt. behov for dugnadshjelp. Områdelederne rapporterer videre til stiansvarlig i styret, som ved behov kontakter stigruppa i DNT OO. Ved større trefall er også Asker Kommune behjelpelig med ressurser. Turlaget inviterer hvert år de stiansvarlige til sosial sammenkomst og middag for å informere og diskutere aktuelle tema i stiarbeidet. Områdelederne og stiansvarlig i styret har i tillegg årlige møter for planlegging.
3. Store ressurser nedlegges i stiområdene:
-DNT Asker Turlag har nå ansvaret for vedlikehold av 333 km med blåmerkede stier i Asker Nord. Det ble brukt 1600 dugnadstimer bare på vedlikehold av stiene. Etter sammenslåingen av kommunene Hurum, Røyken og Asker i 2020, har Nye Asker 3-doblet sitt areal. Den sydlige delen av nye Asker mangler i stor grad et DNT merket stinett, så her ligger et stort fremtidig arbeid.
4. Arbeidsbeskrivelser og oversikter over ressurser og materiell:
-Det er utarbeidet en prosedyre som beskriver organiseringen og gjennomføringen av stiarbeidet. Det er også laget oversikter over ressurspersoner, samt oversikt over materiell, verktøy og utstyr. Stiansvarlig i styret har ansvar for vedlikehold av oversiktene.

Blåmerking
Blåmerking Foto: Unn Orstein
Ny skilting til Wentzelhytta
Ny skilting til Wentzelhytta Foto: DNT Asker Turlag